Aplikacje mapowe

Dane topograficzne i ortofotomapy

Mapa poglądowa

Ortofotomapa

Mapa topograficzna

↩️ powrót

Dotacje i dofinansowania

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych dofinansowania

Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania

Małopolski wypas kulturowy 2024

Małopolska Wieś konkurs

Kapliczki Małopolski konkurs

Małopolska Pamięta konkurs

Tężnie solankowe dofinansowania

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS – dofinansowania

↩️ powrót

Turystyka

Małopolska na rowery

Infrastruktura rowerowa

Małopolska zimą

Kraina wód

Wirtualne Muzea Małopolski

Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego

Gminy – ciekawe miejsca w regionie

Gminy – ewidencja zabytków

Gminy – usługi hotelarskie

Małopolski Szlak Winny

Ochrona przyrody

Szlaki tematyczne

↩️ powrót

Rolnictwo

Mapa glebowo-rolnicza

Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

Obwody łowieckie

Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania

Małopolska Wieś konkurs

Małopolski wypas kulturowy 2024

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

Produkty regionalne i tradycyjne

Małopolski Szlak Winny

Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich

↩️ powrót

Środowisko

Aglomeracje wodne

Strategiczne mapy hałasu

Gospodarka odpadami

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program Ochrony Powietrza

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego

Ochrona przyrody

Miasto Kraków – mapa akustyczna

Hydrografia

Sozologia

↩️ powrót

Kultura i dziedzictwo

Kapliczki Małopolski konkurs

Małopolska Pamięta konkurs

Gminy – ewidencja zabytków

Produkty regionalne i tradycyjne

Wirtualne Muzea Małopolski

Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego

Szlaki tematyczne

↩️ powrót

Gminy i powiaty

Rewitalizacja

Infrastruktura rowerowa

Gminy – ewidencja zabytków

Gminy – ciekawe miejsca w regionie

Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności

Gminy – usługi hotelarskie

Gminy – rejestr sołtysów

Powiaty – stacje kontroli pojazdów

Powiaty – nieruchomości skarbu państwa i powiatu

Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Miasto Kraków – struktura własności gruntów

Miasto Kraków – mapa geodezyjna

Miasto Kraków – mapa akustyczna

↩️ powrót

Infrastruktura i transport

Przystanki autobusowe i kolejowe

Infrastruktura rowerowa

Strategiczne mapy hałasu

Program ochrony środowiska przed hałasem

Miasto Kraków – mapa akustyczna

Miasto Kraków – mapa geodezyjna

Powiaty – stacje kontroli pojazdów

↩️ powrót

Gospodarka

Nieruchomości województwa

Strefy aktywności gospodarczej

Podstrefy SSE Krakowski Park Technologiczny

Gospodarka odpadami

Powiaty – nieruchomości skarbu państwa i powiatu

Powiaty – stacje kontroli pojazdów

Gminy – usługi hotelarskie

↩️ powrót

Rozwój regionalny

Rewitalizacja

Strefy aktywności gospodarczej

Podstrefy SSE Krakowski Park Technologiczny

Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program Ochrony Powietrza

Gminy – rejestr sołtysów

↩️ powrót

Zdrowie

Szpitale, oddziały, izby przyjęć i oddziały ratunkowe

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – przychodnie

↩️ powrót

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Dane topograficzne BDOT10k

BDOT10k – dane nieodpłatne

Mapa topograficzna

Skorowidze WODGiK

Hydrografia

Sozologia

Mapa glebowo-rolnicza

↩️ powrót