O projekcie

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej to od teraz Mapy Małopolski. Prostsza nazwa, większe możliwości, nowoczesne rozwiązania, obszerny i interesujący zestaw danych. Przebudowany i zoptymalizowany system umożliwia nie tylko dostęp do ogromnych zasobów informacji przestrzennej Małopolski, ale i po raz pierwszy pozwala na tworzenie przez użytkowników własnych zasobów mapowych. Mapy Małopolski są zaawansowanym technologicznie i prostym w obsłudze narzędziem do eksploracji bogactwa Regionu przez mieszkańców, turystów, biznes i naukę.

Dzięki wykorzystaniu do budowy Map Małopolski najnowszej technologii, w systemie mogły pojawić się zupełnie nowe funkcjonalności i moduły tematyczne przeznaczone m.in. do:

 • tworzenia i udostępniania aplikacji opartych o własne dane użytkowników lub wykorzystujące zasoby referencyjne MIIP,
 • tworzenia kompozycji mapowych, które w prosty sposób można umieścić na innych stronach internetowych,
 • wykonywania analiz przestrzennych w oparciu o udostępnione w systemie dane,
 • tworzenia analiz związanych z danymi geodezji rolnej (zmiany w strukturze agrarnej, bonitacja gleb, koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, scalenia gruntów),
 • aktualizacji, publikacji i udostępniania cyfrowych danych przestrzennych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK),
 • prostego zgłaszania uwag w systemie i błędów w zasobach.

Mapy Małopolski to zintegrowany system informatyczny, w ramach którego udostępniono m.in.:

 • bezpłatną aplikację mobilną (Android i iOS) grupującą najistotniejsze funkcjonalności dostępne w wersji przeglądarkowej,
 • zharmonizowane dane cyfrowe w przypadku danych niestandaryzowanych w celu ich interoperacyjnego wykorzystania,
 • aktualną/zintegrowaną Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k w obszarze Małopolski z wykorzystaniem usługi sieciowej.

Mapy Małopolski udostępnione w ramach „Regionalnego Systemu Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”:

 • zwiększają dostępność i jakość e-usług publicznych,
 • zapewniają otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej,
 • poprawiają jakość rejestrów publicznych,
 • zwiększają interoperacyjność danych przestrzennych w ramach krajowej i regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej.

E-usługi wytworzone w ramach projektu to:

 • Usługa komunikacji, zgłaszania i obsługi błędów i uwag użytkowników systemu,
 • Usługa udostępniania zasobów WODGiK,
 • Usługa udostępniania zasobów tematycznych użytkownika (zbiorów danych i aplikacji mapowych),
 • Usługa prezentacji analiz z zakresu geodezji rolnej.

Mapy Małopolski zostały stworzone na bazie lat doświadczeń zastępowanego systemu MIIP z myślą o mieszkających, odwiedzających i prowadzących biznes w naszym Regionie. Z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań IT udostępniają w prosty sposób, w dowolnej przeglądarce internetowej i aplikacji mobilnej, obszerny, unikalny i wiarygodny zbiór danych przestrzennych.

Mapy Małopolski – pierwszy krok w odkrywaniu Regionu.

Budowa systemu Mapy Małopolski jest elementem Projektu: Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • Oś priorytetowa 2: Cyfrowa Małopolska
 • Działanie: 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby
 • Poddziałanie: 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
 • Dofinansowanie ze środków finansowych EFRR: 13 010 802,66 zł
 • Dofinansowanie ze środków finansowych Budżetu Państwa: 765 989,65 zł
 • Środki finansowe stanowiące wkład własny: 2 059 146,85 zł
 • Łączna wartość Projektu: 15 835 939,16 zł