Aglomeracje wodne

Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566) z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje: do wydawania decyzji – pozwoleń wodnoprawnych, decyzji ustalających linie brzegu dla śródlądowych dróg wodnych, wyznaczania aglomeracji zgodnie z Krajowym Programem Odczyszczania Ścieków Komunalnych, zbieranie i przekazywanie sprawozdań z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych należą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w imieniu którego na terenie województwa zadania te wykonuje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 22.

Dane należy traktować wyłącznie jako warstwę o charakterze poglądowym. Nie może ona stanowić podstawy do prowadzenia jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-29

Lista zmian

2024-01-29

Aplikacja mapowa została zaktualizowana o dane przekazane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2024-01-18

Utworzenie aplikacji mapowej