Regulamin Map Małopolski

Korzystanie z Map Małopolski

oznacza akceptację bez ograniczeń i bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

§ 1. Definicje szczegółowe

 1. Administrator systemu (Administrator) – Pracownicy Zespołu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Pracownikiem na stanowisku Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną w Departamencie Generalnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, upoważnieni do prowadzenia Map Małopolski.
 2. Aplikacja mapowa – usługa przygotowana w Studio Aplikacji Mapowej, dostępna w infrastrukturze Mapy Małopolski, prezentująca dane przestrzenne w formie mapy oraz udostępniająca narzędzia umożliwiające jej obsługę.
 3. Aplikacja mobilna – należące do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji do użytku na urządzeniach mobilnych.
 4. Katalog zasobów – aplikacja dla Użytkowników, która umożliwia przeglądanie, sortowanie, filtrowanie udostępnionych publicznie zasobów Map Małopolski.
 5. Kompozycja mapowa – usługa mapowa REST zawierająca zestaw warstw przestrzennych, dla których zostały zdefiniowane metody prezentacji. Kompozycja mapowa może służyć do utworzenia dodatkowych usług mapowych, np.: WMTS, MVT, WMS, dla których definiuje zakres i wygląd publikowanych map.
 6. Licencja – uprawnienie do korzystania z aplikacji stanowiące umowę pomiędzy twórcą zasobu (aplikacji, kompozycji mapowej, warstwy, usługi) a osobą, która zamierza z danego zasobu korzystać. Licencja definiuje możliwe sposoby i warunki korzystania z udostępnionego zasobu, w tym ograniczenia związane z modyfikacją, deasemblacją (odtworzeniem kodu źródłowego) czy wykorzystaniem kopii zasobu.
 7. Mapy Małopolski – Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej – MIIP) dostępna publicznie pod adresem https://mapymalopolski.pl wraz z aplikacjami: Studio aplikacji mapowej, Studio badań, Studio analiz, Studio kompozycji mapowej, Modułem geodezji rolnej i Modułem WODGiK.
 8. Menedżer organizacji (Menedżer) – osoba / osoby fizyczne wyznaczone do zarządzania organizacją. Menedżer ma uprawnienia właściciela zasobów należących do organizacji oraz zarządza Użytkownikami przypisanymi do organizacji.
 9. Menedżer zasobów – aplikacja dla Użytkowników zalogowanych pozwalającą na przeglądanie i zarządzanie zasobami Użytkowników, zgromadzonymi w repozytorium zasobów.
 10. Moduł geodezji rolnej – moduł służący do prezentacji opracowań z zakresu geodezji rolnej oraz wyników przeprowadzonych analiz w zakresie zmian w strukturze agrarnej i sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
 11. Moduł WODGiK – moduł służący do udostępnienia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci e-usługi publicznej.
 12. Moduł zgłoszeń – usługa umożliwiająca dwustronną komunikację Użytkownika z Administratorem systemu w zakresie zgłaszania uwag i błędów co do prezentowanych danych oraz działania systemu.
 13. Organizacja – jednostka organizacyjna o określonej nazwie założona w systemie Mapy Małopolski w celu tworzenia i współdzielenia zasobów dla określonych celów. W ramach organizacji poszczególnym członkom nadawane jest uprawnienie określające stopień dostępu do zasobów organizacji (przeglądanie czy edycja) lub uprawnienie zarządzania członkami organizacji  (Menedżer). Organizację tworzy Administrator systemu. Organizacja nie musi odzwierciedlać struktury organizacyjnej osoby prawnej korzystającej z systemu, jednak nazwa organizacji przyjęta w systemie jest przypisana do opublikowanych zasobów i powinna odzwierciedlać stan faktyczny związany z własnością zasobu.
 14. SSO (Single Sign-On) – centralna usługa uwierzytelniania MIIP, zapewniająca pojedyncze logowanie poprzez podanie nazwy Użytkownika i hasła. SSO jest zintegrowana z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK), który umożliwia alternatywne uwierzytelnienie.
 15. Studio analiz – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom zalogowanym analizę danych przestrzennych w sposób interaktywny przez jednoczesne prezentowanie danych m.in. na wykresach, diagramach, tabelach czy mapie.
 16. Studio aplikacji mapowej – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom zalogowanym tworzenie własnych aplikacji mapowych w oparciu o prywatne lub publiczne dane przestrzenne. Studio aplikacji mapowej z opcją badania opinii umożliwia także przeprowadzenie ankiet, geoankiet i sond.
 17. Studio badań – aplikacja pozwalająca Użytkownikom zalogowanym na konfigurowanie ankiet niepowiązanych z warstwą przestrzenną.
 18. Studio formularzy badań – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom zalogowanym definiowanie formularzy badań typu: ankieta, geoankieta, sonda, wykorzystywanych  w badaniu ankietowym i w  mapie z badaniem opinii.
 19. Studio kompozycji mapowej – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom zalogowanym przygotowanie kompozycji mapowej, która może być wykorzystana w procesie tworzenia aplikacji mapowej.
 20. Usługodawca – Województwo Małopolskie.
 21. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna przeglądająca lub korzystająca z Map Małopolski. Użytkownik może korzystać z systemu w kontekście osoby fizycznej lub w kontekście wybranej organizacji, do której należy.
 22. Użytkownik uwierzytelniony (zalogowany) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca konto w Mapach Małopolski i korzystająca z usług online, uwierzytelniona poprzez SSO (zgodnie z normą ISO 29115 wiarygodność została potwierdzona na poziomie LoA 1 – Level of Assurance) lub poprzez WK – Profil Zaufany, eDowód lub bank (zgodnie z normą ISO 29115 wiarygodność została potwierdzona na poziomie LoA 4 – Level of Assurance).
 23. WK (Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej) – dostępne pod adresem login.gov.pl uniwersalne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne używanie uniwersalnego loginu i hasła oraz logowanie się do systemów usług elektronicznych oraz systemów jednostek centralnych i jednostek samorządu terytorialnego. Systemami identyfikacji elektronicznej zintegrowanymi z WK są: Profil Zaufany, eDowód i systemy eID większości banków.
 24. Zasób Użytkownika – stworzone przez Użytkownika zalogowanego aplikacje, usługi, zaimportowane zasoby danych lub dane nieosobowe, usystematyzowane w postaci bazy lub stanowiące zbiór informacji zapisanych np.: w chmurze lub na innym nośniku informacji.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne zasady i warunki korzystania z aplikacji i zasobów Map Małopolski, a przede wszystkim prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z następujących przyczyn:
  1) konieczności usprawnienia funkcjonowania Map Małopolski;
  2) konieczności poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
  3) konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym w związku korzystaniem z Map Małopolski;
  4) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Map Małopolski oraz drogą elektroniczną.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Map Małopolski w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 5. Ogólne warunki dostępu i korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  1) Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  2) Rozporządzenia z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
  oraz
  3) przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Zasoby prezentowane w Mapach Małopolski mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, bądź roszczeń wobec usługodawcy lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 7. Zasoby w aplikacjach Map Małopolski mogą zawierać odnośniki do witryn i danych zarządzanych przez osoby trzecie, a Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność i wiarygodność tych danych.

§ 3. Korzystanie z usług – odpowiedzialność Użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z Map Małopolski jest:
  1) posiadanie połączenia z siecią Internet;
  2) posiadanie urządzenia pozwalającego na uruchomienie przeglądarki internetowej;
  3) posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze;
  4) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Mapy Małopolski wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 3. Przy korzystaniu z Map Małopolski zabronione jest:
  1) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie infrastruktury Usługodawcy;
  2) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie wprowadzone przez siebie niezgodne z prawem działania w systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 5. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień regulaminu podczas korzystania z Map Małopolski, a w szczególności za treści zbiorów danych.
 6. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1) naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmów i treści obraźliwych;
  2) wzywających do nienawiści rasowej, narodowościowej, etnicznej, wyznaniowej albo ze względu na bezwyznaniowość, czy też dyskryminujących;
  3) zawierających treści pornograficzne;
  4) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;
  5) propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne;
  6) uznawanych za spam.
 7. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez niego obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 4. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca systemu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemu, a także za utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Usługodawcy podjętego w celu poprawy systemu.
 2. Usługodawca systemu nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu systemu.
 3. Zawartość systemu jest dostarczana w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Map Małopolski. Usługodawca systemu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, braku ukrytych albo innych wad lub braku błędów. W szczególności Usługodawca systemu nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1) treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym za treść zamieszczanych zasobów;
  2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników;
  3) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej;
  4) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracują Mapy Małopolski, m.in.: GPS i GPRS;
  5) szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  6) szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Map Małopolski;
  7) realizację zgłoszeń, które zostały odrzucone;
  8) ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania zasobów publikowanych na Portalu Mapy Małopolski z tytułu możliwej niekompletności lub nieaktualności danych.

§ 5. E-usługi

 1. W Mapach Małopolski udostępnione są następujące e-usługi:
  1) Usługa udostępniania zasobów tematycznych Użytkownika (zbiorów danych i aplikacji mapowych) – umożliwia Użytkownikom tworzenie własnych zasobów wraz z ich publikacją za pośrednictwem usług sieciowych oraz utworzonych w module zasobów publicznych aplikacji mapowych i mobilnych, skatalogowanych na podstawie metadanych, a także umożliwia utworzenie aplikacji mapowej za pomocą intuicyjnego modułu tworzenia aplikacji mapowych.
  2) Usługa komunikacji, zgłaszania, obsługi błędów i uwag Użytkowników (Moduł zgłoszeń) – usługa umożliwiająca dwustronną komunikację Użytkownika z Administratorem systemu w zakresie zgłaszania uwag i błędów, w szczególności co do prezentowanych danych, a także zgłaszanie pytań, sugestii, potrzeby wyjaśnień lub wsparcia za pośrednictwem funkcji Zgłoszenia błędu w systemie i Zgłoszenia błędu w danych.
  3) Usługa udostępniania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Moduł WODGiK) – usługa pozwalająca Użytkownikom na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, realizację płatności internetowej oraz pobranie materiałów.
  4) Usługa prezentacji wyników analiz z zakresu geodezji rolnej (Moduł geodezji rolnej) – usługa pozwalająca na prezentację opracowań z zakresu geodezji rolnej z wykorzystaniem narzędzi analitycznych do prowadzenia analiz przestrzennych i atrybutowych, wraz możliwością obliczenia dedykowanych wskaźników oraz wizualizacją wyników analiz.

§ 6. Aplikacja mobilna

 1. Aplikacja mobilna jest dostępna na platformę Android i iOS.
 2. W ramach korzystania z aplikacji mobilnej Użytkownik może korzystać w ograniczonym zakresie z usług dostępnych w klasycznej aplikacji webowej, tj.:
  1) Użytkownik może korzystać jedynie z wybranych funkcjonalności dostępnych z poziomu aplikacji webowej;
  2) brak jest możliwości zakładania Organizacji;
  3) ograniczony jest dostęp do funkcji umożliwiających zarządzanie zasobem danych i korzystaniem z materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Korzystanie z podstawowych funkcjonalności aplikacji mobilnej wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, a korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności dodatkowo wymaga założenia konta poprzez jego rejestrację w aplikacji webowej lub mobilnej.

§ 7. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta Użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin, późniejszego zalogowania i prezentacji informacji o autorze zasobu.
 2. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 3. Zalogowany Użytkownik Map Małopolski w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
 4. Użytkownik może posiadać jedno konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 5. Rejestracja konta i jego prowadzenie, oraz korzystanie z usług i funkcjonalności aplikacji webowej i mobilnej, jest bezpłatne.

§ 8. Role Użytkowników, Administratora ich uprawnienia

 1. Role Użytkowników dotyczą jedynie osób należących do organizacji.
 2. Organizację zakłada Administrator systemu na wniosek Użytkownika zalogowanego. Administrator systemu nadaje wnioskującemu rolę Menedżera organizacji lub wnioskujący wysyła wniosek do Administratora w celu objęcia roli Menedżera. Dalsze zarządzanie członkami organizacji pozostaje w gestii Menedżera organizacji (dodawanie nowych członków poprzez wysyłanie zaproszeń do organizacji, przydzielanie ról, w tym ustanowienie dodatkowych Menedżerów organizacji, usuwanie członków organizacji).
 3. Role Użytkownikom organizacji przydzielane są w ramach całego systemu (iMapCloud) oraz dodatkowo w ramach Modułu zgłoszeń.
  1) W iMapCloud przewidziane są trzy role (Obserwator, Edytor i Menedżer), z którymi związane są następujące uprawnienia:
  a) Obserwator ma uprawnienia w zakresie przeglądania zbiorów.
  b) Edytor ma uprawnienia Obserwatora oraz dodatkowo uprawnienia edycji, eksportu i aktualizacji zbiorów należących do organizacji.
  c) Menedżer ma uprawnienia Edytora oraz dodatkowo uprawnienia zarządzania zasobami, których właścicielem jest organizacja, zarządzania członkami organizacji poprzez przydzielanie im ról i zapraszanie do organizacji nowych członków. Ma też uprawnienia związane z usunięciem osoby z organizacji oraz usunięciem zasobu należącego do organizacji.
  2) W Module Zgłoszeń przewidziane są dwie role (Operator i Menedżer), z którymi związane są następujące uprawnienia:
  a) Operator ma uprawnienia w zakresie obsługi zgłoszeń błędów do zasobów typu „dane” należących do organizacji.
  b) Menedżer ma uprawnienia Operatora oraz dodatkowo obsługuje wnioski o dołączenie do organizacji.
 4. Rola Administratora systemu jest przypisywana automatycznie.
  1) W ramach całego systemu (iMapCloud) Administrator systemu ma uprawnienia każdego Menedżera organizacji oraz dodatkowo zarządza organizacjami (zakładanie i usuwanie organizacji), określa limity danych dla Użytkowników (osób fizycznych) i Organizacji, posiada uprawnienie blokowania Użytkowników oraz wgląd do statystyk systemu.
  2) W Module zgłoszeń Administrator systemu obsługuje zgłoszenia związane z publikacją zasobów osób fizycznych, zgłoszenia błędów systemowych, wnioski o zwiększenie limitu i wnioski o usunięcie danych osobowych (realizacja „prawa do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO).
 5. Użytkownikowi zalogowanemu pracującemu w kontekście osoby fizycznej nie przypisuje się roli. Może on do swoich zasobów przydzielać innym osobom lub organizacjom pojedyncze uprawnienia (odczyt lub edycja).

§ 9. Publikowanie zasobów i prawa autorskie

 1. Zawartość Map Małopolski jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”
 2. Prawami autorskimi nie są objęte same dane, jako niemające indywidualnego charakteru, zbierane lub generowane jako informacja o procesach lub zdarzeniach.
 3. Zasób systemu może zostać upubliczniony – udostępniony wszystkim Użytkownikom Internetu. Dostęp do takiego zasobu nie wymaga logowania.
 4. Użytkownik, umieszczając zdjęcia w systemie, wyraża zgodę na ich publikację, tym samym na rozpowszechnienie swojego wizerunku. Użytkownik nie może w systemie Mapy Małopolski rozpowszechniać wizerunku innych osób.
 5. Użytkownik systemu (osoba fizyczna) może wnioskować o upublicznienie zasobu, którego jest właścicielem, poprzez złożenie wniosku w systemie. Wiąże się to z przekazaniem praw właścicielskich do organizacji, która upubliczni zasób po zweryfikowaniu jego treści w zakresie określonym w § 3 pkt. 5. Wnioski o upublicznienie zasobu osoby fizycznej rozpatrywane są przez Administratora systemu.
 6. Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za aktualizację zasobu własnego od momentu przekazania go do organizacji.
 7. Osoba fizyczna zachowuje prawa autorskie do zasobu przekazanego do organizacji. Autor prezentowany jest w metadanych zasobu. Wyświetlana nazwa to alias Użytkownika, który właściciel konta może w każdej chwili zmienić, edytując profil Użytkownika.
 8. Po przekazaniu zasobu do organizacji Użytkownik posiada takie uprawnienia do przekazanego zasobu, jakie zostały mu przydzielone w ramach organizacji (Edytor – edycja, eksport, aktualizacja; Menedżer – dodatkowo usuwanie)
 9. Zasób, którego właścicielem jest organizacja, może upublicznić Menedżer organizacji.
 10. Modyfikacja (edycja, eksport, aktualizacja, usunięcie) zasobów własnych Użytkownika jest możliwa w każdym momencie.
 11. Zasoby własne Użytkownika mogą być udostępnione jedynie tym osobom lub organizacjom, które posiadają konto w Mapach Małopolski.

§ 10. Żądanie usunięcia opublikowanej treści/danych

 1. Użytkownik ma prawo wystąpienia do Administratora systemu z żądaniem usunięcia treści, które naruszają dobra osobiste, prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie.
 2. Powiadomienie Administratora systemu może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: admin@mapymalopolski.pl, formularz kontaktowy na stronie: https://mapymalopolski.pl/strona-glowna/kontakt/ lub urzędowe zawiadomienie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  z dopiskiem: Mapy Małopolski.
 3. Administrator systemu, po ocenie wiarygodności wiadomości, blokuje publikowanie treści opisanych w żądaniu do momentu wyjaśnienia sprawy i niezwłocznie przekazuje treść żądania osobie udostępniającej przedmiotowe treści.
 4. Od momentu przekazania przez Administratora systemu żądania osobie udostępniającej treści niezgodne z prawem, odpowiedzialność za ich publikację, przechodzi na tę osobę.

§ 11. Zasady korzystania z materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 1. Wykorzystywanie przez Użytkownika materiałów pochodzących z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wymaga udostępnienia tych materiałów Użytkownikowi przez WODGiK, na zasadach odpłatności uregulowanych w art. 40a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.). Zgodnie z art. 40c w/w ustawy, uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów określa uzyskana w WODGiK „Licencja”. Zgodnie z art. 48a w/w ustawy: „kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów”.
 2. Szczegółowy zakres i tryb udostępniania danych przez WODGiK określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), natomiast wysokość opłat określa załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 2022 r. poz. 1038).

§ 12. Limity danych

 1. Zasoby przechowywane w systemie przez Użytkownika nie powinny przekraczać limitu określonego przez Administratora sytemu, który wynosi:
  1) dla Użytkownika:
  a) łączna maksymalna ilość przestrzeni dyskowej – 100 MB,
  b) maksymalna wielkość pliku importowanego – 100 MB;
  2) dla Organizacji:
  a) łączna maksymalna ilość przestrzeni dyskowej – 100 MB,
  b) maksymalna wielkość pliku importowanego – 100 MB.
 2. Odrębny limit w systemie ustanawiany jest na maksymalną wielkość importowanego pliku, tj. 100 MB i maksymalną liczbę rekordów, tj. 100 000. Wartość przyznanego limitu i stopień jego wykorzystania dostępne są w menu Użytkownika.
 3. Użytkownik może wnioskować do Administratora systemu o zwiększenie przydzielonych limitów.

Deklaracja dostępności