Małopolska Wieś – konkurs

Kompozycja mapowa prezentuje sołectwa, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś).

Zarząd Województwa Małopolskiego od 2017 r. organizuje konkurs Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś). Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W ramach konkursu oceniana jest estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne są lokalne inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców. Oceniane są także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

  • 1) Najpiękniejsza Małopolska Wieś (wcześniej Piękna Małopolska Wieś)
  • 2) Nowatorska Małopolska Wieś
  • 3) Małopolska Wieś w Sieci (kategoria realizowana od 2019 r.)

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś są inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego w ostatnich pięciu latach, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od roku poprzedzającego konkurs i nadal funkcjonującej. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia w ramach Konkursu są gminy, w obrębie których znajdują się zgłaszane sołectwa lub sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa Małopolskiego.

Powołana Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Konkursu, dokonuje oceny merytorycznej zgłoszonych przez gminy sołectw oraz ocenia wystąpienia przedstawicieli sołectw. Komisja przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego ranking wszystkich uczestników konkursu wraz z przyznaną im punktacją oraz kolejnością zajętych miejsc. Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o rekomendacje Komisji Konkursowej podejmuje decyzję o zatwierdzeniu wyników konkursu, rekomendując udzielenie pomocy finansowej gminom. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Pomoc finansowa zostaje przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji jest określany w umowie przy udziale/zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.

Informacje o konkursie pod linkiem: LINK.
Numer telefonu: 12 63 03 580.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-03

Lista zmian

2024-07-03

  • Aktualizacja – dodanie tegorocznych wyników konkursu na podstawie Uchwały nr IV/27/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2024”.

2024-01-18

  • Utworzenie kompozycji mapowej.