Kapliczki Małopolski – konkurs

Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznaje dotacje w konkursie pod nazwą „Kapliczki Małopolski”.
Konkurs ten stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju województwa, wynikających m.in. z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, której jednym z kluczowych elementów jest Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych zarówno na działkach należących do poszczególnych gmin lub powiatów, jak i do osób prywatnych na obszarze województwa małopolskiego.

Konkurs organizowany jest od 2009 r. W kolejnych jego edycjach przyznano dotacje dla:

Szczegółowe informacje o projekcie „Kapliczki Małopolski” na stronie Małopolska.pl

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.