Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

Kompozycja mapowa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego corocznie przeznacza środki budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Każda droga na mapie zawiera informację m.in. o długości i szerokości drogi, przyznanej kwocie dofinansowania z budżetu województwa oraz procentowym udziale dofinansowania w całkowitej wartości prac. Kompozycja mapowa będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne lata.

Warunki i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa określa Uchwała nr 2376/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Uchwała zawiera informacje nt. zadań i zasad ich współfinansowania.

Zgodnie z zasadami finansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych maksymalny udział dofinansowania przez Województwo wynosi 50 %.  W przypadku zrealizowania na terenie gminy w roku poprzednim 1 zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji poziom dofinansowania do budowy/modernizacji dróg do pól wzrasta do 60%, w przypadku 2 zadań do 70%, 3 zadań do 80%, a w przypadku 4 zadań do 90%. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 350 000 zł natomiast minimalna to 30 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie zadań składają jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne i fizyczne w terminie od 10 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest wnioskowana dotacja, do 15 stycznia kolejnego roku przy przyjęciu, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Termin realizacji zadania upływa od dnia zawarcia umowy z województwem do dnia 15 października, termin składania dokumentacji rozliczeniowej wykonanych zadań to 30 października przy przyjęciu, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Geodezja rolna w UMWM: LINK.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji.