Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Ekointerwencja
  Aplikacja zewnętrzna

  Ekointerwencja

  Za pomocą aplikacji Ekointerwencja możesz zgłosić naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym m. in.: - podejrzenie spalania odpadów, - stosowanie niedozwolonego paliwa, - używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, - składowanie niebezpiecznych odpadów, - nielegalne wysypiska śmieci, - wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola). Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli. Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców będą monitorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Program ochrony środowiska przed hałasem
  Mapa

  Program ochrony środowiska przed hałasem

  Kompozycja prezentuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Nieruchomości województwa
  Mapa

  Nieruchomości województwa

  Kompozycja zawiera nieruchomości gruntowe i budynkowe będące własnością województwa małopolskiego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Program Ochrony Powietrza
  Mapa

  Program Ochrony Powietrza

  Kompozycja Program Ochrony Powietrza prezentuje średnioroczny poziom stężenia substancji szkodliwych na obszarze województwa małopolskiego oraz emisję zanieczyszczeń pogrupowaną w zależności od typu ich źródła.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny
  Mapa

  Podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny

  Kompozycja mapowa prezentuje podstrefy krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – ewidencja zabytków
  Mapa

  Gminy – ewidencja zabytków

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – usługi hotelarskie
  Mapa

  Gminy – usługi hotelarskie

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Powiaty – nieruchomości skarbu państwa i powiatu
  Mapa

  Powiaty – nieruchomości skarbu państwa i powiatu

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Powiaty – stacje kontroli pojazdów
  Mapa

  Powiaty – stacje kontroli pojazdów

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Apteki
  Mapa

  Apteki

  Rejestr aptek województwa małopolskiego

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Szpitale, oddziały, izby przyjęć i oddziały ratunkowe
  Mapa

  Szpitale, oddziały, izby przyjęć i oddziały ratunkowe

  Szpitale, oddziały, izby przyjęć i oddziały ratunkowe

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Struktura przestrzenna obszarów wiejskich
  Mapa

  Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

  Kompozycja przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – ciekawe miejsca w regionie
  Mapa

  Gminy – ciekawe miejsca w regionie

  Gminy – ciekawe miejsca w regionie

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Strefy aktywności gospodarczej
  Mapa

  Strefy aktywności gospodarczej

  Kompozycja mapowa prezentuje obszary stref aktywności gospodarczej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Źródła promieniowania elektromagnetycznego
  Mapa

  Źródła promieniowania elektromagnetycznego

  Kompozycja przedstawia rozmieszczenie na terenie województwa małopolskiego stacji radiokomunikacyjnych oraz stacji, linii i słupów elektroenergetycznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – rejestr sołtysów
  Mapa

  Gminy – rejestr sołtysów

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski wypas kulturowy 2024
  Mapa

  Małopolski wypas kulturowy 2024

  Kompozycja mapowa prezentuje zasięg terytorialny wypasu kulturowego owiec w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Dane topograficzne BDOT10k
  Mapa

  Dane topograficzne BDOT10k

  BDOT10k jest to baza danych obiektów topograficznych zawierająca pełen zbiór danych w podziale na powiaty, która odpowiada szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. W bazie gromadzone są informacje o obiektach topograficznych, obejmujące: lokalizację obiektów w przestrzeni, ich metadane oraz charakterystykę. Do tworzenia bazy są wykorzystywane różnego rodzaju dane, zawarte przede wszystkim w państwowych rejestrach, takich jak: ortofotomapa cyfrowa, EGiB, BDOT500, GESUT, PRG, PRNG, uchwały i inne rejestry publiczne.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Skorowidze WODGiK
  Mapa

  Skorowidze WODGiK

  Skorowidze map WODGiK wraz z prezentacją standardowych i niestandardowych opracowań kartograficznych - mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrografia
  Mapa

  Hydrografia

  Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000. Mapa hydrograficzna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Treść mapy hydrograficznej obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1
 • 2
 • 3