Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Gospodarka odpadami
  Mapa

  Gospodarka odpadami

  Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Strategiczne mapy hałasu
  Mapa

  Strategiczne mapy hałasu

  Kompozycja prezentuje Strategiczne mapy hałasu ukazujące klimat akustyczny danego terenu - Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski Festiwal Smaku 2024
  Mapa

  Małopolski Festiwal Smaku 2024

  Małopolski Festiwal Smaku 2024 - więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.pl/malopolskismak/malopolski-festiwal-smaku/malopolski-festiwal-smaku-2023

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023
  Mapa

  Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023

  Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego

  Kompozycja prezentuje występujące na terenie województwa małopolskiego ujęcia, pijalnie oraz rozlewnie wód mineralnych, a także uzdrowiska, baseny termalne, obszary górnicze, złoża oraz otwory hydrogeologiczne wód leczniczych, termalnych i solanek.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Aglomeracje wodne
  Mapa

  Aglomeracje wodne

  Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa akustyczna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa akustyczna

  Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ochrona przyrody
  Mapa

  Ochrona przyrody

  Kompozycja prezentuje formy ochrony przyrody w województwie małopolskim pochodzące z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Sozologia
  Mapa

  Sozologia

  Mapa sozologiczna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Treść mapy sozologicznej obejmuje między innymi: formy środowiska przyrodniczego, degradację komponentów środowiska przyrodniczego, w tym: degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód powierzchniowych, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, rekultywacja środowiska przyrodniczego. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrografia
  Mapa

  Hydrografia

  Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000. Mapa hydrograficzna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Treść mapy hydrograficznej obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Źródła promieniowania elektromagnetycznego
  Mapa

  Źródła promieniowania elektromagnetycznego

  Kompozycja przedstawia rozmieszczenie na terenie województwa małopolskiego stacji radiokomunikacyjnych oraz stacji, linii i słupów elektroenergetycznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Program Ochrony Powietrza
  Mapa

  Program Ochrony Powietrza

  Kompozycja Program Ochrony Powietrza prezentuje średnioroczny poziom stężenia substancji szkodliwych na obszarze województwa małopolskiego oraz emisję zanieczyszczeń pogrupowaną w zależności od typu ich źródła.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Program ochrony środowiska przed hałasem
  Mapa

  Program ochrony środowiska przed hałasem

  Kompozycja prezentuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ekointerwencja
  Aplikacja zewnętrzna

  Ekointerwencja

  Za pomocą aplikacji Ekointerwencja możesz zgłosić naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym m. in.: - podejrzenie spalania odpadów, - stosowanie niedozwolonego paliwa, - używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, - składowanie niebezpiecznych odpadów, - nielegalne wysypiska śmieci, - wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola). Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli. Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców będą monitorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1