Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Ortofotomapa
  Mapa

  Ortofotomapa

  Kompozycja prezentuje ortofotomapę z lat 1996 do 2023.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Poglądowa mapa Małopolski
  Mapa

  Poglądowa mapa Małopolski

  Aplikacja mapowa jest wizualizacją danych Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (do skali 1:100 000) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (od skali 1:50 000).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Aglomeracje wodne
  Mapa

  Aglomeracje wodne

  Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Apteki
  Mapa

  Apteki

  Rejestr aptek województwa małopolskiego

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023
  Mapa

  Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023

  Audyt krajobrazowy - opiniowanie 2023

  Otwórz
 • obrazek zasobu: BDOT10k - dane nieodpłatne
  Mapa

  BDOT10k - dane nieodpłatne

  Jest to wektorowa baza danych zawierająca pełen zbiór danych dla powiatów, w której obiekty zostały podzielone na 10 klas: sieć wodna, sieć komunikacyjna, kompleksy użytkowania terenu, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego, obiekty inne, rzeźba terenu. Dane BDOT10k zostały uaktualnione i są utrzymywane w nowym schemacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dane w starym schemacie są dostępne do pobrania pod adresem: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/rolnictwo-i-geodezja/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej. Na podstawie art.1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Dane topograficzne BDOT10k
  Mapa

  Dane topograficzne BDOT10k

  BDOT10k jest to baza danych obiektów topograficznych zawierająca pełen zbiór danych w podziale na powiaty, która odpowiada szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. W bazie gromadzone są informacje o obiektach topograficznych, obejmujące: lokalizację obiektów w przestrzeni, ich metadane oraz charakterystykę. Do tworzenia bazy są wykorzystywane różnego rodzaju dane, zawarte przede wszystkim w państwowych rejestrach, takich jak: ortofotomapa cyfrowa, EGiB, BDOT500, GESUT, PRG, PRNG, uchwały i inne rejestry publiczne.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ekointerwencja
  Aplikacja zewnętrzna

  Ekointerwencja

  Za pomocą aplikacji Ekointerwencja możesz zgłosić naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym m. in.: - podejrzenie spalania odpadów, - stosowanie niedozwolonego paliwa, - używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, - składowanie niebezpiecznych odpadów, - nielegalne wysypiska śmieci, - wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola). Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli. Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców będą monitorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności
  Mapa

  Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności

  Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – ciekawe miejsca w regionie
  Mapa

  Gminy – ciekawe miejsca w regionie

  Gminy – ciekawe miejsca w regionie

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – ewidencja zabytków
  Mapa

  Gminy – ewidencja zabytków

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – rejestr sołtysów
  Mapa

  Gminy – rejestr sołtysów

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – usługi hotelarskie
  Mapa

  Gminy – usługi hotelarskie

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gospodarka odpadami
  Mapa

  Gospodarka odpadami

  Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego

  Kompozycja prezentuje występujące na terenie województwa małopolskiego ujęcia, pijalnie oraz rozlewnie wód mineralnych, a także uzdrowiska, baseny termalne, obszary górnicze, złoża oraz otwory hydrogeologiczne wód leczniczych, termalnych i solanek.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrografia
  Mapa

  Hydrografia

  Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000. Mapa hydrograficzna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Treść mapy hydrograficznej obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Infrastruktura rowerowa
  Mapa

  Infrastruktura rowerowa

  Kompozycja prezentuje infrastrukturę rowerową w województwie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego

  Kompozycja mapowa prezentuje Instytucje Kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Kapliczki Małopolski – konkurs
  Mapa

  Kapliczki Małopolski – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1
 • 2
 • 3