Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Małopolski Szlak Winny
  Mapa

  Małopolski Szlak Winny

  Na mapie zaznaczono Winnice wybrane w ramach współpracy profesjonalnych enologów i Gorczańskiej Organizacji Turystycznej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska Wieś – konkurs
  Mapa

  Małopolska Wieś – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje sołectwa, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego

  Kompozycja prezentuje występujące na terenie województwa małopolskiego ujęcia, pijalnie oraz rozlewnie wód mineralnych, a także uzdrowiska, baseny termalne, obszary górnicze, złoża oraz otwory hydrogeologiczne wód leczniczych, termalnych i solanek.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ochrona przyrody
  Mapa

  Ochrona przyrody

  Kompozycja prezentuje formy ochrony przyrody w województwie małopolskim pochodzące z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa geodezyjna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa geodezyjna

  Kompozycja zawiera dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – struktura własności gruntów
  Mapa

  Miasto Kraków – struktura własności gruntów

  Kompozycja przedstawia strukturę własności gruntów na terenie miasta Krakowa wraz z odpowiednim podkładem mapowym.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Mapa

  Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  Kompozycja prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa akustyczna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa akustyczna

  Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Źródła promieniowania elektromagnetycznego
  Mapa

  Źródła promieniowania elektromagnetycznego

  Kompozycja przedstawia rozmieszczenie na terenie województwa małopolskiego stacji radiokomunikacyjnych oraz stacji, linii i słupów elektroenergetycznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Program ochrony środowiska przed hałasem
  Mapa

  Program ochrony środowiska przed hałasem

  Kompozycja prezentuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Kraina wód – wody mineralne, źródlane, lecznicze, termalne
  Mapa

  Kraina wód – wody mineralne, źródlane, lecznicze, termalne

  Kompozycja prezentuje chronione źródła wód mineralnych i leczniczych, rozlewnie, uzdrowiska, baseny termalne i tężnie solankowe.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Szlaki tematyczne
  Mapa

  Szlaki tematyczne

  Kompozycja prezentuje szlaki tematyczne: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Renesansu w Małopolsce, Szlak Cystersów, Szlak Św. Jakuba oraz Małopolski Historyczny Szlak Pamięci, Szlaki turystyczne Bukowiny Tatrzańskiej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Aglomeracje wodne
  Mapa

  Aglomeracje wodne

  Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gospodarka odpadami
  Mapa

  Gospodarka odpadami

  Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich
  Mapa

  Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich

  Kompozycja przedstawia granice obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego w granicach obwodów rybackich na zbiornikach wód powierzchniowych oraz na ciekach.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolska na rowery
  Mapa

  Małopolska na rowery

  Kompozycja prezentuje sieć tras rowerowych VeloMałopolska, wybrane szlaki rowerowe oraz propozycje wycieczek rowerowych po Małopolsce.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Mała retencja na terenach rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje zbiorniki wodne służące małej retencji dla potrzeb rolnictwa, wybudowane bądź poddane renowacji z udziałem środków budżetu województwa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski wypas kulturowy 2024
  Mapa

  Małopolski wypas kulturowy 2024

  Kompozycja mapowa prezentuje zasięg terytorialny wypasu kulturowego owiec w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Produkty regionalne i tradycyjne
  Mapa

  Produkty regionalne i tradycyjne

  Mapa zawiera produkty regionalne z Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (Komisji Europejskiej), produkty tradycyjne z Listy Produktów Tradycyjnych (Min. Rolnictwa i Wsi) oraz Członków Małopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1
 • 2
 • 3