Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Infrastruktura rowerowa
  Mapa

  Infrastruktura rowerowa

  Kompozycja prezentuje infrastrukturę rowerową w województwie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mapa glebowo-rolnicza
  Mapa

  Mapa glebowo-rolnicza

  Kompozycja prezentuje mapę glebowo-rolniczą w skali 1:5 000. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania
  Mapa

  Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowania

  Mapa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Małopolski Szlak Winny
  Mapa

  Małopolski Szlak Winny

  Na mapie zaznaczono Winnice wybrane w ramach współpracy profesjonalnych enologów i Gorczańskiej Organizacji Turystycznej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Mapa

  Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  Kompozycja prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – struktura własności gruntów
  Mapa

  Miasto Kraków – struktura własności gruntów

  Kompozycja przedstawia strukturę własności gruntów na terenie miasta Krakowa wraz z odpowiednim podkładem mapowym.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa geodezyjna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa geodezyjna

  Kompozycja zawiera dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa akustyczna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa akustyczna

  Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Kraina wód – wody mineralne, źródlane, lecznicze, termalne
  Mapa

  Kraina wód – wody mineralne, źródlane, lecznicze, termalne

  Kompozycja prezentuje chronione źródła wód mineralnych i leczniczych, rozlewnie, uzdrowiska, baseny termalne i tężnie solankowe.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Wirtualne Muzea Małopolski
  Mapa

  Wirtualne Muzea Małopolski

  Na mapie zaznaczono lokalizacje muzeów, galerii i instytucji z Małopolski, których eksponaty zostały zdigitalizowane i udostępnione w sieci w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, realizowanego w partnerstwie Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Więcej informacji o projekcie i historii powstania portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” dostępne jest na stronie http://muzea.malopolska.pl/o-nas.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Tężnie solankowe – dofinansowania
  Mapa

  Tężnie solankowe – dofinansowania

  Mapa zawiera lokalizację tężni solankowych dofinansowanych z budżetu województwa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – przychodnie
  Mapa

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – przychodnie

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - przychodnie

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ochrona przyrody
  Mapa

  Ochrona przyrody

  Kompozycja prezentuje formy ochrony przyrody w województwie małopolskim pochodzące z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego
  Mapa

  Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego

  Kompozycja mapowa prezentuje Instytucje Kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Produkty regionalne i tradycyjne
  Mapa

  Produkty regionalne i tradycyjne

  Mapa zawiera produkty regionalne z Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (Komisji Europejskiej), produkty tradycyjne z Listy Produktów Tradycyjnych (Min. Rolnictwa i Wsi) oraz Członków Małopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Szlaki tematyczne
  Mapa

  Szlaki tematyczne

  Kompozycja prezentuje szlaki tematyczne: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Renesansu w Małopolsce, Szlak Cystersów, Szlak Św. Jakuba oraz Małopolski Historyczny Szlak Pamięci, Szlaki turystyczne Bukowiny Tatrzańskiej.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ortofotomapa
  Mapa

  Ortofotomapa

  Kompozycja prezentuje ortofotomapę z lat 1996 do 2023.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: BDOT10k - dane nieodpłatne
  Mapa

  BDOT10k - dane nieodpłatne

  Jest to wektorowa baza danych zawierająca pełen zbiór danych dla powiatów, w której obiekty zostały podzielone na 10 klas: sieć wodna, sieć komunikacyjna, kompleksy użytkowania terenu, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego, obiekty inne, rzeźba terenu. Dane BDOT10k zostały uaktualnione i są utrzymywane w nowym schemacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dane w starym schemacie są dostępne do pobrania pod adresem: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/rolnictwo-i-geodezja/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej. Na podstawie art.1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Sozologia
  Mapa

  Sozologia

  Mapa sozologiczna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Treść mapy sozologicznej obejmuje między innymi: formy środowiska przyrodniczego, degradację komponentów środowiska przyrodniczego, w tym: degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód powierzchniowych, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, rekultywacja środowiska przyrodniczego. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrografia
  Mapa

  Hydrografia

  Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000. Mapa hydrograficzna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Treść mapy hydrograficznej obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • 1
 • Aktualna strona: 2
 • 3