Katalog zasobów

 • obrazek zasobu: Małopolska Wieś – konkurs
  Mapa

  Małopolska Wieś – konkurs

  Kompozycja mapowa prezentuje sołectwa, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach konkursu Małopolska Wieś (wcześniej Niezwykła Małopolska Wieś).

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ochrona przyrody
  Mapa

  Ochrona przyrody

  Kompozycja prezentuje formy ochrony przyrody w województwie małopolskim pochodzące z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa geodezyjna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa geodezyjna

  Kompozycja zawiera dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – struktura własności gruntów
  Mapa

  Miasto Kraków – struktura własności gruntów

  Kompozycja przedstawia strukturę własności gruntów na terenie miasta Krakowa wraz z odpowiednim podkładem mapowym.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Mapa

  Miasto Kraków – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  Kompozycja prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Miasto Kraków – mapa akustyczna
  Mapa

  Miasto Kraków – mapa akustyczna

  Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Program ochrony środowiska przed hałasem
  Mapa

  Program ochrony środowiska przed hałasem

  Kompozycja prezentuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Aglomeracje wodne
  Mapa

  Aglomeracje wodne

  Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gospodarka odpadami
  Mapa

  Gospodarka odpadami

  Kompozycja przedstawia istniejącą infrastrukturę gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Struktura przestrzenna obszarów wiejskich
  Mapa

  Struktura przestrzenna obszarów wiejskich

  Kompozycja przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Mapa glebowo-rolnicza
  Mapa

  Mapa glebowo-rolnicza

  Kompozycja prezentuje mapę glebowo-rolniczą w skali 1:5 000. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Sozologia
  Mapa

  Sozologia

  Mapa sozologiczna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Treść mapy sozologicznej obejmuje między innymi: formy środowiska przyrodniczego, degradację komponentów środowiska przyrodniczego, w tym: degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, degradacja powierzchni terenu, degradacja gleb, degradacja lasów, degradacja wód powierzchniowych, degradacja wód podziemnych, degradacja powietrza atmosferycznego, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, rekultywacja środowiska przyrodniczego. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Hydrografia
  Mapa

  Hydrografia

  Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000. Mapa hydrograficzna to tematyczne opracowanie przedstawiające stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Treść mapy hydrograficznej obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Ortofotomapa
  Mapa

  Ortofotomapa

  Kompozycja prezentuje ortofotomapę z lat 1996 do 2023.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Skorowidze WODGiK
  Mapa

  Skorowidze WODGiK

  Skorowidze map WODGiK wraz z prezentacją standardowych i niestandardowych opracowań kartograficznych - mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 Formy udostępniania: w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Dane topograficzne BDOT10k
  Mapa

  Dane topograficzne BDOT10k

  BDOT10k jest to baza danych obiektów topograficznych zawierająca pełen zbiór danych w podziale na powiaty, która odpowiada szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. W bazie gromadzone są informacje o obiektach topograficznych, obejmujące: lokalizację obiektów w przestrzeni, ich metadane oraz charakterystykę. Do tworzenia bazy są wykorzystywane różnego rodzaju dane, zawarte przede wszystkim w państwowych rejestrach, takich jak: ortofotomapa cyfrowa, EGiB, BDOT500, GESUT, PRG, PRNG, uchwały i inne rejestry publiczne.

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – rejestr sołtysów
  Mapa

  Gminy – rejestr sołtysów

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – usługi hotelarskie
  Mapa

  Gminy – usługi hotelarskie

  Podstawa prawna tworzenia zbioru: Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169)

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności
  Mapa

  Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności

  Gminy – boiska sportowe, place zabaw i inne obiekty aktywności

  Otwórz
 • obrazek zasobu: Gminy – ciekawe miejsca w regionie
  Mapa

  Gminy – ciekawe miejsca w regionie

  Gminy – ciekawe miejsca w regionie

  Otwórz
 • Aktualna strona: 1
 • 2
 • 3