Strategiczne mapy hałasu

Kompozycja prezentuje Strategiczne mapy hałasu ukazujące klimat akustyczny danego terenu (dane z Zarządu Dróg Wojewódzkich).

Zarządzający głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi, głównymi lotniskami oraz prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządzają strategiczne mapy hałasu i przekazują je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa.
Termin sporządzania strategicznych map hałasu jest ściśle określony. Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE państwa członkowskie zobowiązane są sporządzać je co 5 lat, w terminie do 30 czerwca.
Strategiczna mapa hałasu składa się z dwóch elementów: części opisowej (dostępnej pod linkiem) oraz z części graficznej w geoportalu Mapy Małopolski (dla danych z Zarządu Dróg Wojewódzkich). Mapy te ukazują klimat akustyczny danego terenu, pozwalają ocenić narażenia na hałas, który pochodzi z różnych źródeł. Na podstawie przekazanych map, marszałek województwa opracuje projekt programu ochrony środowiska przed hałasem. Zgodnie z przepisami prawa, Program został uchwalony przez sejmik województwa 1 lipca 2024 roku – https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2495837,uchwala-nr-iv2424-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-1-lipca-2024-r-w-sprawie-przyjecia-progra.html.

Opublikowane: 2024-01-18

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18

Lista zmian

  • 2024-01-18Utworzenie kompozycji mapowej.